Powerball:
17-19-21-32-39 (8)
Megabucks Plus:
3-13-14-32-33 (2)
Hot Lotto: 4-5-19-36-37 (3)
Gimme 5: 9-13-23-31-34
Day Pick 3: 1-2-6
Day Pick 4: 1-7-1-7
Evening Pick 3: 1-4-7
Evening Pick 4: 1-1-1-3